Charakterystyka pracy w policji

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2011-08-03

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do podstawowych zadań policji należą m.in.:

·         ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,

·         ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego,

·         inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń,

·         wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,

·         kontrola przestrzegania przepisów porządkowych
i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,

·         współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi.

Z jakich działów składa się policja?

Policja składa się z następujących rodzajów służb:

·         kryminalnej,

·         prewencyjnej,

·         wspomagającej działalność policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym (logistyka).

W skład policji wchodzi również policja sądowa oraz ośrodki szkolenia i szkoły policyjne.

Pion kryminalno-dochodzeniowy zajmuje się:

·         zbieraniem dowodów działalności przestępczej,

·         wykonywaniem czynności administracyjno-prawnych związanych z przygotowaniem procesu karno-sądowego,

·         współpracą z prokuraturą.

Charakter pracy wymaga gruntownej znajomości prawa cywilnego
i karnego.

Pion prewencji obejmuje:

·         dzielnicowych utrzymujących kontakt ze społecznością lokalną,

·         policjantów ruchu drogowego dbających o ład i bezpieczeństwo na drodze,

·         oddziały prewencji patrolujące rejony miasta, a także specjalistów – policjantów dyżurnych przyjmujących zgłoszenia spraw wymagających interwencji policji, przekazujących zlecenia innym patrolom.

Pion specjalistyczny obejmuje:

·         specjalistów różnych dziedzin wspomagających działalność pozostałych pionów policji; są to: oddziały antyterrorystyczne, saperzy, informatycy, technicy łączności, eksperci w dziedzinie szczegółowych zagadnień, eksperci w dziedzinie szczegółowych zagadnień kryminalistyki.

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa
i porządku publicznego jest Komendant Główny Policji, podlegający ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Organami administracji rządowej na obszarze województwa są:

·         wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego policji działającego w jego imieniu,

·         komendant powiatowy (miejski) policji,

·         komendant komisariatu policji.

Jaka jest ścieżka kariery w policji?

Osoby przyjęte do służby w policji w trybie programu „Rekrut” kierowane są na szkolenie zawodowe, podstawowe do szkoły policji, które trwa 6,5 miesiąca. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminów kandydaci kierowani są do jednostki policji, do której zostali przyjęci, i pełnią tam służbę w komórce, do której skieruje ich przełożony. Ścieżka kariery zależy od wielu czynników (np. posiadanych predyspozycji, umiejętności, wykształcenia, ewentualnych wakatów).

Osobę przyjętą do służby w policji mianuje się policjantem w służbie przygotowawczej na okres trzech lat. Po upływie tego okresu policjant zostaje mianowany na stałe. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przełożony może skrócić okres służby przygotowawczej policjanta lub zwolnić go z odbywania tej służby.

 

Powrót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Strona główna